ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2016-2017

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Οργάνωση, Διοίκηση και Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας & SPA»

 Στο Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οργανώνουν το Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙΘ.

Το Διατμηματικό ΠΜΣ παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Οργάνωση, Διοίκηση και Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA» με δύο κατευθύνσεις: α) Θεραπευτής SPA (SPA Therapist) και β) Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Ευεξίας και SPA (SPA Μanagement).

Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων και στο τρίτο εκπονείται Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Στο Διατμηματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας αποφοίτων των τμημάτων Αισθητικής & Κοσμητολογίας, Φυσικοθεραπείας, Μάρκετινγκ, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Τα απαιτούμενα δίδακτρα είναι 3.250 ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (κλικ εδώ για λήψη ή λήψη του εντύπου από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας, 1ος όρ., ΑΤΕΙΘ, Σίνδος).
 2. Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση από τη Γραμματεία του τμήματος φοίτησής τους, όπου αναγράφεται ότι έχουν περατώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους, ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας τους. Η εγγραφή τους θα οριστικοποιείται με την προσκόμιση του αντιγράφου πτυχίου. Για αποφοίτους Ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd).
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας.
 7. Τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας -ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών- οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
 8. Έως δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, Πανεπιστημίου/ΤΕΙ.
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 10. Τέσσερις (4) φωτογραφίες.
 • Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε πλαστικό φάκελο και πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να συνοδεύονται από πίνακα υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και πλήρες Βιογραφικό σημείωμα.
 • Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι και 25 Οκτωβρίου 2016 (Τρίτη-Παρασκευή, 10:00-13:00), τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
 • Έναρξη μαθημάτων Ιανουάριος 2017.
 • Διενέργεια μαθημάτων: Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ (Τρίτη-Παρασκευή, 10:00-13:00), Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας, 1ος όρ., αίθ. 34, ΑΤΕΙΘ, Σίνδος, 54101, τηλ. 2310-013881 και 2310-013175, e-mail: spa.teithe@gmail.com

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Ιωάννα Λεονταρίδου
Καθηγήτρια